LUOVA TEHDAS OY:N YLEISET VUOKRAUSEHDOT

1. EHTOJEN SOVELTAMINEN JA OSAPUOLET

Näitä yleisiä vuokraehtoja (“yleiset vuokrausehdot”) sovelletaan Luova Tehdas Oy:n (”vuokranantaja”) ja vuokralle ottajan (”vuokraaja”) välisiin irtainten esineiden-, valaisu-, äänentoisto- , ripustusmekaniikka-, kamera- ja kuvantoistovälineitä sekä –tarvikkeita (”vuokrakalusto”) koskeviin vuokrasopimuksiin (”vuokrasopimus”). Vuokraajan nimi, vuokrattava kalusto sekä muut erityisehdot käyvät ilmi vuokratositteesta tai lähetyslistasta. Mikäli näiden yleisten vuokrausehtojen ja vuokratositteen erityisehtojen välillä vallitsee ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti vuokrasopimuksen ehtoja kussakin yksittäistapauksessa.

 

2. VUOKRASOPIMUKSEN ALKAMINEN

Sopimus vuokranantajan ja vuokraajan välillä voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Vuokrasopimus tulee voimaan vuokraajan tehdessä tilauksen vuokranantajalle tai vuokraajan antaessa hyväksyvän vastauksen vuokranantajan tekemään tarjoukseen. Sopimukseen sovelletaan näitä Luova Tehdas Oy:n yleisiä vuokrausehtoja riippumatta siitä, sovitaanko vuokrauksesta suullisesti vai kirjallisesti. Jos Asiakas myöhemmin ilmoittaa tarvitsevansa muita laitteita tai palveluita kuin sopimuksessa mainitut, osapuolet neuvottelevat erikseen niiden toimituksesta ja sen aiheuttamista lisäkustannuksista.

 

3. VUOKRAKALUSTO

Vuokrakalusto vuokrataan siinä kunnossa kuin se on noutohetkellä. Vuokrakaluston yksinomainen omistusoikeus kuuluu vuokranantajalle. Asiakas ei ole oikeutettu tekemään mitään fyysisiä muutoksia kalustoon. Vuokraajalla ei vuokra-ajan aikana ole oikeutta siirtää tai luovuttaa vuokrakalustoa kolmannelle osapuolelle, ellei toisin ole suullisesti tai kirjallisesti sovittu.

 

4. VUOKRAAJAN VASTUU

Vuokraaja vastaa vuokrakaluston turvallisesta säilytyksestä vuokra-ajan. Vuokraaja on vastuussa vuokrakaluston noutamisesta vuokranantajan toimitiloista vuokranantajan toimipisteen aukioloaikana tai erikseen sovittavana ajankohtana, sekä vuokrakaluston käyttöpaikkaan kuljettamisesta. Vuokranantajan tuottamasta kuljetuksesta on sovittava erikseen. Vuokraajan tulee vuokra-ajan päättyessä palauttaa vuokrakalusto vuokranantajan toimitiloihin siinä kunnossa kuin ne olivat vuokra-ajan alkaessa, lukuun ottamatta normaalia käytöstä johtuvaa kulumista. Vuokranantajan tuottamasta takaisin kuljetuksesta on sovittava erikseen. Vuokraajan tulee käyttää vuokrakalustoa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti. Vuokraaja on vastuussa kalustoa käyttävän henkilöstön kaluston käyttöön soveltuvasta ja riittävästä koulutuksesta ja/tai ammattitaidosta. Vuokraaja on vastuussa kaikista veroista, maksuista, sakoista, palvelutoimenpiteistä ja viranomaisluvista ja muista luvista, kuten esim. sisältöön liittyvistä vaatimuksista, tekijänoikeus- ja muista maksuista, kuten Teosto-maksuista, jotka ovat seurausta vuokrakaluston käytöstä vuokraaikana. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokraaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakalustoa ilman Luova Tehdas Oy:n suostumusta. Rikkoutuneista ja toimimattomista laitteista on ilmoitettava viipymättä, kuitenkin viimeistään kalustoa palautettaessa.

 

5. VUOKRAKALUSTON KÄYTTÖ SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLA

Mikäli vuokrakalusto halutaan siirtää Suomen rajojen ulkopuolelle on Vuokraaja velvollinen ilmoittamaan Vuokranantajalle tästä. Vuokraaja vastaa kaikista aiheutuvista kuluista ja mahdollisesti tarvittavista luvista mitä vuokrakaluston käyttäminen ulkomailla edellyttää.

 

6. VUOKRAKALUSTOLLE AIHEUTUNUT VAHINKO TAI MENETYS

Vuokraajan tulee tarkastaa vuokrakalusto välittömästi noutamisen yhteydessä. Mikäli tässä tarkastuksessa ei käy ilmi vuokrakalustossa olevaa selkeää virhettä tai vikaa, eikä siitä tehdä samassa yhteydessä nimenomaista ilmoitusta, katsotaan vuokraajan hyväksyneen vuokrakalusto asianmukaisessa kunnossa. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomuudesta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen vuokrakaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokranantaja vastaa vuokrakaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista.

 

7. VUOKRAHINNAT

Mikäli muuta ei sovita, vuokrakaluston vuokrahinnat määräytyvät vuokra-ajan alkamishetkellä kulloinkin voimassa olevan vuokranantajan vuokrahinnaston tai annetun tarjouksen mukaisesti.

 

8. MAKSUEHDOT

Mikäli muuta ei ole sovittu, vuokra laskutetaan vuokra-ajan päättyessä. Mikäli vuokra-aika on yli kuukausi, vuokra laskutetaan kuukausittain tai sopimuksen mukaan. Laskun eräpäivä on 10 vuorokautta laskun päiväyksestä, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu. Viivästyskorko on 13 %.

 

9. VUOKRAUKSEN PERUUTTAMINEN

Mikäli ei ole muuta sovittu, vuokraaja on velvollinen maksamaan vuokranantajalle 50 % peruutetun vuokrakaluston vuokrahinnasta, jos vuokrakaluston tai vuokrakaluston osan peruutus tehdään vuokra-ajan alkamista edeltävän 24 tunnin aikana.

 

10. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Vuokrasopimus päättyy sovitun vuokra-ajan päättyessä. Mikäli vuokraaja olennaisesti rikkoo näitä yleisiä vuokrausehtoja tai vuokrasopimusta, laiminlyö kertyneiden vuokrien maksun huomautuksesta huolimatta, tai jos vuokraaja on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan, tai muuten käy ilmeiseksi, että vuokraaja ei kykene selviytymään kertyneiden tai kertyvien vuokrien maksusta, vuokranantaja on oikeutettu päättämään sopimuksen välittömästi purkuilmoituksella ja vuokranantajalla on oikeus ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa vuokraajaa kuulematta. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta vuokranantajalle aiheutuneet kustannukset ja vahingot.

 

11. VASTUU VAHINGOISTA JA VAASTUUNRAJAUS

Vuokranantaja ei vastaa vuokrakaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokraajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista, kuten liikevoiton, myyntitulojen tai säästöjen menetyksistä, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista tai kolmansille osapuolille maksettavista vahingonkorvauksista. Vuokranantajan vastuu on kaikissa tilanteissa rajattu Asiakkaan tekemän tilauksen hintaan.

 

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokranantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos sellainen osapuolen sopimusvelvollisuuden estävä tai kohtuuttoman vaikeaksi tekevä este, jota ei ole voitu tilausta tehdessä kohtuudella ennakoida, ja jonka aiheuttaa jokin ulkopuolinen poikkeuksellinen este, luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, viranomaisen asettama yleinen rajoitus, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen este, jota vuokranantaja ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, vuokranantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Ylivoimaisen esteen haitatessa vuokrakaluston toimitusta vuokranantajalla on oikeus tarjota mahdollisimman lähelle alkuperäistä sisältöä vastaavaa ratkaisua vuokraajan käyttöön. Ylivoimaisen esteen aiheuttaman peruuntumisen sattuessa, vuokranantajalla on oikeus laskuttaa tilauksesta jo aiheutuneet kustannukset asiakkaalta. Tämä sisältää myös investoinnit, joita mahdollisesti on jouduttu nimenomaan tätä tilausta varten tekemään.

 

13. SOPIMUKSEN SIIRTO

Kumpikaan osapuoli, ei vuokraaja eikä vuokranantaja, ole oikeutettu siirtämään sopimusta tai siitä johtuvia velvoitteita kolmansille osapuolille.

 

14. SOVELLETTAVA LAKI

Näihin yleisiin vuokrausehtoihin ja vuokrasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

15. RIITOJEN RATKAISEMINEN

Vuokrasopimuksesta ja näistä yleisistä vuokrausehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.